Missie en Visie SeneVita GGZ

 

Missie:

In onze behandeling staat de cliënt en zijn of haar verhaal centraal. Hierbij gaan wij uit van de krachten van eenieder als uniek individu, met oog voor zijn of haar persoonlijke verhaal en met respect.  

Het hoofddoel van behandeling bij SeneVita GGZ  is het verlichten van het psychisch lijden ten gevolge van psychiatrische aandoeningen en het vergroten van het psychisch welbevinden van cliënten van 50 jaar en ouder en diens omgeving. 

Wij bieden veiligheid, structuur en stabiliteit, zijn betrokken en professioneel. We stimuleren en motiveren de cliënten om hun doelen te bereiken. Wij werken eclectisch. Dat wil zeggen dat wij ernaar streven om verschillende werkwijzen, stijlen, denkvormen of motieven samen te voegen. Altijd in het belang van de cliënt. We bieden maatwerk en doen wat nodig is voor de cliënt. Dit alles gebeurt als dat nodig is in nauw overleg met andere professionals.

Wij willen een kleinschalige maatschappelijk gedreven instelling zijn, die van betekenis is voor de mensen die wij behandelen.

 

Visie:

Wij richten ons op psychische en psychiatrische zorg, waarin we de ander met diens vragen, gevoelens en behoeften serieus nemen en laagdrempeligheid voorop staan.

De behandeling is waar mogelijk gericht op zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn, kan het doel stabilisatie zijn en het toewerken en verwijzen naar andere passende zorg. Onze cliënten kunnen rekenen op een individuele aanpak.

 

Kernwaarden:

Wij werken volgens de volgende 3 kernwaardes Compassie, Verbinding en Eigenzinnigheid

 

Compassie of mededogen is het natuurlijke vermogen om je betrokken te voelen bij pijn en lijden, met de wens om dit in jezelf en anderen te verlichten en daarin verantwoordelijkheid te nemen. Compassie vraagt om een houding van gelijkwaardigheid, moed en ruimhartigheid, zowel naar anderen als ook naar jezelf. Compassie gaat om drie dingen: begrip voor de ander als die het moeilijk heeft, acceptatie dat lijden onvermijdelijk deel uitmaakt van het leven, en het onder ogen zien van emoties, zonder te oordelen. Bij SeneVita GGZ willen we vanuit compassie luisteren naar het verhaal van de cliënt. 

 

Verbinding is volgens Brené Brown (professor universiteit van Houston) de energie die bestaat tussen mensenwanneer zij zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen, kunnen geven en ontvangen zonder oordeel, en steun en kracht ontlenen aan de relatie. Een definitie waar wij ons volledig in kunnen vinden. 

Verbinding heeft dus met contact en nabijheid te maken, begaan zijn met de ander. Luisteren naar zijn of haar verhaal. Voorwaarden voor verbinding is het kunnen meeleven met de ander, niet oordelen of veroordelen, nabij kunnen zijn maar ook afstand kunnen bewaren. 

Verbinding is een voorwaarde voor veiligheid. Zonder veiligheid kan een mens niet openstaan voor verandering. 

 

Met eigenzinnigheid wordt het verlangen bedoeld om de dingen vooral op je eigen manier te doen, niet zozeer eigenwijs, maar wel op een eigen-wijze. SeneVita GGZ wil met de visie “Aandacht voor uw verhaal” de kern, onze focus weergeven: de zorg afstemmen rond het persoonlijk verhaal van elke unieke cliënt. Dat vergt creativiteit, om-denken en lef, kortom eigenzinnigheid. 

 

Speerpunten:

De komende 3 jaar willen wij het volgende aan hoogwaardige kwaliteit bieden: