Vergoeding zorgverzekeraar

Op 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd in de GGZ. Ook voor u als cliënt heeft dat gevolgen, onder andere voor uw eigen risico. Welke gevolgen het nieuwe model heeft, leest u hieronder.

Folder voor cliënten over het zorgprestatiemodel

Het programma zorgprestatiemodel heeft een folder voor cliënten ontwikkeld over de veranderingen die de nieuwe bekostiging voor patiënten met zich meebrengt. U kunt vinden op de site van het Zorgprestatiemodel

Waarom een nieuw model?

Het vorige systeem in de ggz was niet transparant. Het was voor veel patiënten moeilijk te begrijpen wat er op de factuur stond en er werd vaak pas na meer dan een jaar een rekening gestuurd. Ook was het systeem te complex en vergde het te veel administratie van behandelaren.

Hoe werkt het zorgprestatiemodel?
Het nieuwe model voor de ggz heet het zorgprestatiemodel. De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties. Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg. De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt. Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft. De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die u heeft gekregen. Factoren zoals het beroep van persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg. Voor behandelaren betekent het nieuwe model minder administratie. Zij hoeven geen minuten meer te registreren en de regels en controles zijn eenvoudiger. En zowel voor patiënt als voor de behandelaar is er sneller inzicht in de kosten. Daarvoor hoeft niet meer gewacht te worden tot het einde van een traject, want de prestaties zijn niet meer gekoppeld aan een langer lopend traject, maar aan een dag. Er kan dus ook veel sneller gedeclareerd worden.

Wat verandert er op de rekening?
U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. U krijgt de rekening ook sneller. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering. Uw zorgverzekeraar krijgt rekeningen van uw behandelaar op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. U kunt deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar. Als uw eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties.

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?
Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk:

consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;

consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;

intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;

reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen;

groepsconsulten: als u groepstherapie doet.


Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult. Bij groepstherapie speelt daarnaast de groepsgrootte een rol. Er zijn aparte tarieven voor de vrijgevestigde ggz. De tarieven zijn dus anders (en vaak lager) dan de tarieven voor ggz in een instelling. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

SeneVita GGZ heeft met enkele zorgverzekeraars contracten, te weten: DSW, Caresq, ASR,VGZ en CZ. Met de andere zorgverzekeraars heeft SeneVita GGZ geen contracten.

Wat is zorgvraagtypering?

Elke patiënt is uniek. Maar verschillende patiënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen. De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de cliënt. Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden. De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geeft weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ bij u afnemen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.

Disclaimer. Deze teksten bevatten slechts summiere basisinformatie over het zorgprestatiemodel. De informatie wordt in de komende tijd verder aangevuld. Meer informatie staat in de regelgeving van de NZa en op www.zorgprestatiemodel.nl. SeneVita GGZ doet haar uiterste best om u van de juiste informatie te voorzien en gaat hierbij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te werk. Daarbij zijn wij ook weer afhankelijk van anderen. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat de informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. SeneVita GGZ aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

 

Financiering

Contracten

SeneVita GGZ heeft voor 2024 contracten met de meeste zorgverzekeraars gekregen, CZ, VGZ, Achmea/Zilveren Kruis, Caresq, DSW en A.S.R.. Bent u verzekerd bij een andere zorgverzekeraar die onder één van deze zorgkoepels valt, dan wordt voor u alle zorg ( met uitzondering van uw eigen risico in de zorg, vaak 385 euro) in 2024 vergoed.

Andere zorgverzekeraars

In 2024 heeft SeneVita geen contract gekregen met zorgverzekeringen die onder Menzis, Zorg en Zekerheid, ENO en ONVZ vallen. U moet de vergoeding van uw zorgverzekeraar aanvullen tot 100% van het gefactureerde bedrag. Het gefactureerde bedrag is volgens de norm die de NZA (de Nederlandse Zorg Autoriteit) heeft vastgesteld. In december 2023 kunt u beslissen of u uw huidige zorgpolis wilt behouden of wilt veranderen.

 

Facturering

Per 2022 is de financiering van de (geestelijke) gezondheidszorg veranderd. In plaats van een factuur achteraf na afloop van de behandeling, of na een jaar in zorg, komt er een maandelijkse factuur naar de zorgverzekeraar voor uw zorg. Bent u bijvoorbeeld verzekerd bij Menzis, dan gaat deze factuur rechtstreeks naar u als cliënt. U betaalt de factuur aan ons en dient zelf de factuur in bij uw zorgverzekeraar. U krijgt dan een gedeelte vergoedt. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw polis. Informeer hierover bij uw zorgverzekeraar.

Heeft u over bovenstaande vragen, neem dan contact met ons op, op onderstaand telefoonnummer of mailadres.

Tel: 040-2201949 | Mail: info@senevita.nl  

 

Annuleren

Bij verhindering of wijziging van de afspraak dient u dit tenminste 24 uur voor de afspraak aan ons door te geven per telefoon (voice mail) of email. Indien u een afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of indien u een afspraak verzuimt na te komen dan wordt € 50,- in rekening gebracht.