Vergoeding door de zorgverzekeraar

U heeft voor de basis- en gespecialiseerde GGZ een verwijzing van uw huisarts nodig. In de GGZ wordt gewerkt met DBC’s. Een DBC is een Diagnose Behandel Combinatie. Een voorbeeld is een DBC depressie of een DBC autisme. Een DBC heeft een looptijd van maximaal een jaar. Hierna kan, indien nodig, een vervolg-DBC geopend worden. De financiering valt onder de basisverzekering. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de DBC-tarieven vast. Na afsluiting van de behandeling wordt het tarief vastgesteld aan de hand van de diagnose waar de behandeling op gericht is en de totale hoeveelheid tijd (in minuten) die aan uw behandeling besteed is. Het betreft dan minuten in het kader van gesprekken (directe tijd) verhoogd met minuten die nodig zijn geweest in het kader van administratie, maken van een intakeverslag, versturen van een brief, versturen van een recept (indirecte tijd). Ook de tijd voor eventuele telefoontjes en mails worden geregistreerd. Landelijk is er afgesproken dat u jaarlijks een eigen risico heeft van (minimaal) € 385,- per jaar. Dat is uw eigen risico voor het totaal aan zorg dat u ontvangt in een jaar. Uw verzekeraar verrekent dat bedrag van € 385,- gedurende het jaar met door u of door zorgverleners ingediende declaraties. Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar namelijk ook nota's ontvangt vanuit het ziekenhuis vanwege bezoek aan een specialist of vanwege uw medicijnen.

Een akte van cessie maakt het makkelijker:

Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars. Als u bij ons in zorg komt, wordt aan het begin van de behandeling een DBC geopend. Wij zijn als zorgaanbieder verplicht de diagnose en alle activiteiten die in het kader van diagnostiek en behandeling verricht worden in deze DBC vast te leggen. Wanneer de behandeling afgerond is (eerder dan één jaar) of wanneer de DBC één jaar oud is, wordt de DBC gesloten en dan vindt declaratie plaats. Dit betreft financiering achteraf. U bent zelf verantwoordelijk voor betaling van de kosten. Wij kunnen de financiering echter voor u afhandelen door een akte van cessie. U wordt gevraagd, voorafgaand aan de behandeling, deze akte van cessie te ondertekenen. Daarmee kunnen wij de nota voor u afhandelen. Indien er nog sprake is van een restant of een geheel openstaand eigen risico, dan zal de zorgverzekeraar dit bij u in rekening brengen. Wij hanteren voor de behandelingen door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteiten) vastgestelde tarieven.

Verzekerd bij CZ of Menzis?

Wij ontvangen een lagere vergoeding als ongecontracteerde zorgaanbieder. Voor ons betekent het werken als ‘ongecontracteerde zorgaanbieder’ dat de vergoeding voor uw behandeling lager ligt dan voor (grote/traditionele) GGZ-instellingen die met contracten werken. Wij ontvangen gemiddeld 75% van de door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) landelijk vastgestelde tarieven.
U hoeft bij ons geen eigen bijdrage te betalen. Sommige aanbieders die ongecontracteerde zorg bieden, vragen een bijdrage aan hun cliënt om het verschil bij te passen tussen het NZa tarief en de vergoeding van de zorgverzekeraar. Omdat wij een kleinschalige organisatie zijn maken we minder kosten (minder bureaucratie, minder management en andere ‘overhead’) dan traditionele instellingen én omdat wij gezamenlijk kiezen voor passende zorg op maat kunnen wij zonder problemen werken met deze lage vergoedingen. Daar zijn we trots op!
Wij kunnen zoals hierboven geschreven staat, met uw toestemming, onze factuur direct elektronisch aanleveren bij de verzekeraar. CZ en Menzis accepteren directe aanlevering, respectievelijk per 1 januari 2019 en 1 mei 2019, door een organisatie met ongecontracteerde zorg niet langer. Indien u bij CZ of Menzis verzekerd bent betekent dit dat u, na afloop van uw zorgtraject (in vaktermen:'afsluiting DBC'), de factuur van ons zult ontvangen. U stuurt deze factuur in bij de verzekeraar, u ontvangt dan de betaling. U maakt het bedrag dat u ontvangt (evt. aangevuld met het eigen risico als dat is afgetrokken door uw verzekeraar) dan over naar SeneVita GGZ. Dit geldt ook voor de afgeleiden van CZ (OHRA, Nationale Nederlanden en Just) en afgeleiden van Menzis (HEMA, Anderzorg en PMA).

Zorg niet vergoed door de zorgverzekeraar maar voor eigen rekening?

Bepaalde vormen van zorg of behandeling van bepaalde problemen vallen niet (meer) binnen de zorgverzekeringswet en komen daardoor niet voor vergoeding in aanmerking. Bijvoorbeeld behandeling van relatieproblemen die niet gerelateerd zijn aan psychische- en/of psychiatrische problematiek valt niet onder verzekerde zorg terwijl de problematiek ernstig kan zijn en behandeling wenselijk wordt geacht. Behandeling van ernstige problemen in kader van rouw zonder dat er sprake is van een depressie, wordt niet vergoed. Ook problemen op het werk, of andere specifieke aanpassingsstoornissen die gepaard kunnen gaan met veel klachten zoals somberheid en minder goed kunnen functioneren, vallen niet binnen de zorgverzekeringswet. Mogelijk wilt u toch voor behandeling in aanmerking komen. Dan dient u de kosten hiervan zelf te betalen. De kosten worden na ieder consult bij u in rekening gebracht.
Zekerheidshalve kunt u bij uw zorgverzekeraar informeren of een deel van deze kosten via een aanvullende verzekering vergoed worden. Het tarief voor dit Overig (zorg) product zoals het genoemd wordt is vastgesteld door de NZa en bedraagt voor 2018 € 101,03 per sessie (45 minuten gesprek/directe tijd en 15 minuten indirecte tijd). Hier rust geen BTW op. Er is geen verwijzing van de huisarts nodig.

U wilt zorg maar u wilt niet dat de vergoeding via uw zorgverzekeraar gaat?

U heeft psychische problemen, een specialistische behandeling is geïndiceerd en u komt voor vergoeding in aanmerking bij uw zorgverzekeraar. Er zijn mensen die vergoeding van de behandeling niet via de zorgverzekeraar willen laten verlopen maar bereid zijn zelf de kosten te dragen. Ook dat is mogelijk. Daarvoor geldt hetzelfde als hierboven vermeld staat. De kosten worden na ieder consult bij u in rekening gebracht. Het tarief voor dit Overig (zorg) product zoals het genoemd wordt is vastgesteld door de NZa en bedraagt voor 2018 € 101,03 per sessie (45 minuten gesprek/directe tijd en 15 minuten indirecte tijd). Hier rust geen BTW op. Er is geen verwijzing van de huisarts nodig.

Annuleren

Bij verhindering of wijziging van de afspraak dient u dit tenminste 24 uur voor de afspraak aan ons door te geven per telefoon (voice mail) of email. Indien u een afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of indien u een afspraak verzuimt na te komen dan wordt € 50,- in rekening gebracht.