1. Psychotherapie, zoals cognitieve (gedrags)therapie, schematherapie, persoonsgerichte psychotherapie, traumabehandeling waaronder EMDR. Toegespitst op u, uw klachten, uw doelen, uw situatie.

Hieronder geven we een korte uitleg over deze behandelvormen. Voor meer informatie verwijzen we u naar een website. Daar is een informatie folder voor cliënten aanwezig, tevens bevatten sommige websites filmpjes over de werkwijze.

- Cognitieve gedragstherapie (zie voor meer informatie: www.vgct.nl van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën). Cognitieve therapie gaat uit van de invloed van het denken op het gevoel en het gedrag. Indien gebeurtenissen vanuit een negatief denkkader worden geïnterpreteerd is de kans om somber, angstig en boos te worden groter. In de gesprekken onderzoeken uw behandelaar en u of uw (negatieve) manier van denken wel correct is, of een andere manier van denken passender kan zijn. Deze andere manier van denken heeft vervolgens invloed op uw gevoel en uw gedrag. Mogelijk krijgt u huiswerkopdrachten mee, afgestemd op u, uw problemen en uw situatie. In gedragstherapie staat het gedrag centraal, u bent bijvoorbeeld geneigd om situaties die u moeilijk vindt of u angstig maken te vermijden, echter moeilijke situaties blijven bestaan en uw angst zal niet verminderen. In gesprekken, op kantoor of juist bij u thuis, wordt bepaald of er andere, betere manieren zijn om met uw angsten om te gaan. Vervolgens zal er veel geoefend worden. Een gecombineerde aanpak met aspecten van cognitieve - en gedragstherapie is veel voorkomend.

- Schematherapie (www.schematherapie.nl). Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige psychische stoornissen, zoals een persoonlijkheidsstoornis of terugkerende depressies. Uitgezocht wordt waar bestaande gedragspatronen hun oorsprong in vinden, vaak zijn dit ervaringen uit uw jeugd. Wat is er gebeurd dat u gevormd heeft tot wie u nu bent, hoe u nu met uzelf en met een ander omgaat. Door de behandeling leert u uzelf zodanig te veranderen dat u zich beter gaat voelen, leert beter voor uzelf te zorgen en mogelijk milder voor uzelf en de ander te zijn en op de juiste wijze weet hoe u voor uzelf kunt opkomen.

- Persoonsgerichte psychotherapie (zie voor meer informatie: www.vpep.nl van de Vereniging Persoonsgerichte expëriëntele Psychotherapie). Persoonsgerichte psychotherapie richt zich op verminderen van specifieke klachten, op uw belevingswereld en op uw algehele functioneren. Deze therapie richt zich niet alleen op uw symptomen. Uw klachten worden gezien in samenhang met u als persoon, uw ervaringen in uw levensgeschiedenis, uw huidige situatie. Gesprekken zijn er op gericht om in een betere balans te komen, gevoelens van verbondenheid met uzelf en anderen te vergroten, uw mogelijkheden te onderzoeken en te vergroten of moeilijke gebeurtenissen en ervaringen te verwerken. Vaak kan het zinvol zijn om te onderzoeken hoe u kunt omgaan met datgene wat gebeurd is en hoe u nu zin kunt geven aan uw huidige leven. Met als doel dat uw klachten niet meer aanwezig zijn of beter te hanteren en u dagelijks met meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld kunt functioneren.

- EMDR (zie voor meer informatie: www.emdr.nl van de Vereniging EMDR Nederland, EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing) EMDR is ontwikkeld om traumatische gebeurtenissen te verwerken, het is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS (post traumatische stress stoornis). Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan in het hier-en-nu nog steeds een emotionele reactie oproept. Als het gaat om een trauma na een éénmalige, ingrijpende gebeurtenis dan kunt u vaak na enkele zittingen zonder veel emoties terugdenken aan deze moeilijke gebeurtenis. Heeft u een langdurig trauma of diverse trauma's meegemaakt dan duurt de behandeling langer. Tevens kan EMDR ingezet worden als onderdeel bij andere problemen, zoals een negatief zelfbeeld of angstklachten.


2. Psychologische - en sociaal psychiatrische behandeling. Psychologische behandeling bevat elementen en interventies zoals eerder genoemd is bij psychotherapie.

- Sociaal psychiatrische behandeling is een gespreksvorm met het doel het evenwicht en de stabiliteit in uw dagelijks leven te herstellen. We kijken niet alleen naar uzelf, maar vaak wordt ook uw netwerk erbij betrokken. Dit kan betekenen dat we met uw toestemming uw partner of kinderen betrekken in de behandeling. Samen wordt vastgesteld wat nodig en mogelijk is om beter te kunnen functioneren. Indien nodig wordt nagegaan hoe u uw sociale netwerk kunt uitbreiden en ontvangt u daar ondersteuning bij. Wellicht moet er iets gedaan worden in het kader van dagbesteding. Ook kan het zinvol zijn om uw vaardigheden te vergroten, denk hierbij aan toename van assertiviteit of zelfstandigheid, beter leren omgaan met emoties. Deze interventies zijn een onderdeel van uw behandeling waarbij een psycholoog en/of medicus betrokken zijn. Vandaar dat de (sociaal psychiatrische) verpleegkundige ook tot taak kan krijgen om na te gaan of medicatie het gewenste effect heeft en dit met u en uw medicus bespreken (het monitoren van effecten van medicatie). Er kunnen adviezen worden gegeven omtrent leefstijl indien verwacht kan worden dat verandering op dit gebied een positief effect heeft op uw gezondheidssituatie en tot klachtvermindering leidt. Denk aan adviezen op het gebied van slapen, omgaan met medicatie en beweging. Uiteindelijk gaat het er om of er sprake is van herstel of vermindering van uw klachten waardoor uw algehele leven aangenamer wordt en u meer kwaliteit van leven gaat ervaren. U ervaart meer draagkracht en de draaglast zal verminderen. Het is bekend dat naastbetrokkenen en mantelzorgers een risicogroep vormen voor het ontwikkelen van psychische problemen. Vandaar dat zo nodig en mogelijk ook interventies worden ingezet om de draagkracht bij uw naasten te vergroten. Indien uw situatie verbeterd is wordt bekeken hoe een terugval kan worden voorkomen. Belangrijk is om te onderkennen welke signalen u hiervoor in een vroegtijdig stadium waarschuwen. Waarbij u weet wat te doen. Daarom is een persoonlijk signaleringsplan van groot belang. Dit plan wordt in overleg met u en uw naasten opgesteld en kunt u eventueel ook met uw huisarts bespreken en aan hem/haar overhandigen.


3. Behandelingen in groepen. Afhankelijk van uw problematiek, behoefte, hulpvraag en doel kan deelname aan een specifieke groep passend zijn. Hieronder volgt een deel van ons aanbod.

- Groep: 'Ik en autisme, 50+'

Deelname aan deze groep is bedoeld als bij u onlangs de diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is gesteld. Wellicht bij SeneVita of bij een andere instelling of behandelaar. In deze groep wordt informatie verstrekt over autisme en kunt u onderzoeken hoe dit bij u werkt en wat de gevolgen zijn in uw dagelijks leven. Er wordt informatie verstrekt over ASS als een andere manier van verwerken van informatie. Er wordt verteld over waarneming, prikkelverwerking, betekenisgeving en communicatie. U krijgt informatie over emoties en de levensgebieden. U ontvangt een werkboek en er zijn huiswerkopdrachten. Ook is het belangrijk om te horen van gelijkgestemden hoe zij omgaan met de gevolgen van autisme, dit kan u handvatten geven om bepaalde situaties anders te gaan hanteren. Ervaringen uit het verleden kunnen nu van een betekenis worden voorzien, 'de puzzelstukjes kloppen'. Deelname kan worden gezien als een eerste verkenning van autisme. Er zijn 8 bijeenkomsten van 2½ uur. De trainer van de groep is een ervaren sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Daarnaast is een ervaringsvrijwilliger aanwezig.

- Groep: 'Omgaan met autisme 50+'

Indien deelname geïndiceerd is dan kunt u deelnemen aan deze groep mits u de groep 'ik en autisme' bij SeneVita of elders gevolgd heeft. Deze behandelgroep werkt met cognitieve gedragstherapeutische interventies. In samenspraak met uw behandelaar heeft u vastgesteld wat u wilt veranderen in denken, doen (of laten), communiceren en/of ten aanzien van uw gevoelens. Op gestructureerde wijze gaat u in de groep met input van gelijkgestemden en de behandelaar met uw doelen aan de slag. U ontvangt huiswerk en tussen de bijeenkomsten door is het de bedoeling om thuis of bijvoorbeeld in uw werksituatie te oefenen. Uw ervaringen brengt u in de groep om vervolgens na te gaan of een volgende stap gezet kan worden.

- Groep: Aandachtstraining voor mensen met autisme.

Aandachtstraining is groepstherapie gebaseerd op principes vanuit de mindfulness. Het heeft onder meer als doel om te leren uw grenzen te herkennen en beter te hanteren. Daardoor gaat u uzelf minder snel overvragen. Ook kan het uw doel zijn om minder te leren piekeren, minder een vol hoofd te ervaren en te leren gedachten sneller los te laten. De training leert u om meer in het moment te leven. Tijdens de training worden verschillende meditatietechnieken aangeleerd, geoefend en vervolgens geëvalueerd. Door deze meditatietechnieken leert u om uw aandacht bewust te richten op bijvoorbeeld uw ademhaling, uw omgeving of uw lichaam, maar het zijn geen ontspanningsoefeningen. Daarnaast heeft het als doel om meer mildheid en een accepterende houding naar uzelf te ontwikkelen. Tussen de bijeenkomsten door wordt van u verwacht dat u thuis oefent. Het vraagt discipline en inspanning om de technieken eigen te maken en te integreren in uw leven. Eén van de belangrijkste doelen is om te zorgen dat u niet meer overbelast raakt. Deze aandachtstraining is speciaal opgezet voor mensen met autisme, waarbij minder een beroep wordt gedaan op de communicatievaardigheden, het verbeeldingsvermogen en sociaal inzicht (theory of mind), aspecten waar mensen met autisme vaker meer moeite mee hebben. Er zijn 9 bijeenkomsten. De training wordt gegeven op basis van het boek ‘Mindfulness bij volwassenen met autisme’, geschreven door Annelies Spek. Op onderdelen kan het aangepast worden, afhankelijk van de mentale en fysieke mogelijkheden van de deelnemers.

- Groep: 'Overwin depressie, ervaar veerkracht'.

Deze groep is geïndiceerd voor mensen met milde tot matige depressiviteit. Er is aandacht voor factoren die samenhangen met depressiviteit in het algemeen en het verkennen welke factoren bij u van belang zijn. Het doel van de cursus is het verhelpen of verminderen van depressieve klachten. Tevens om uw mogelijkheden, kwaliteiten en helpende factoren te versterken. Uw balans tussen draagkracht (versterken) en draaglast (verminderen) zal veranderen. In de groep wordt gewerkt met interventies waarvan een positief effect op verbeteren van de stemming is aangetoond, op basis van cognitieve therapie, sociale vaardigheidstraining en ontspanningsvaardigheden. Ook is bekend dat het delen van ervaringen, behulpzaam zijn voor elkaar, bemoedigen en kritisch empathische reflecties geven en ontvangen bijdragen tot herstel en veerkracht. De aandacht gaat uit naar mentale gezondheid, hanteren van tegenslagen, zo goed als mogelijk functioneren. In 8 groepssessies komen verschillende thema’s aan bod: ik en mijn stemming, cognitieve therapie, positieve gezondheid en sterke kanten, plezierig leven, positief leren denken, assertiviteit en stemming; goed voor mezelf zorgen; winst behouden.